traukyti

traukyti
tráukyti, -o, -ė K, Rtr, Š; SD1180, SD368, R201, 268, Sut, N, L iter. traukti: 1. Ans paims už rankų i tráukys Krš. Siūlą pririšė už duknų kertės ir ėmė tráukyt Krs. Nu, misliju, ilgo plauko, ar ne velnias bobą trauko! O. Jį tąso [velniai], už plaukų trauko (ps.) Grv. Užuolaidėlės ant langų iš traukomo popieriaus .1 Vyrų traukomas pjūklas liepoje putojo, nes pjuvenos maišėsi su sula . Koks muzikos instrumentas jam pakliūdavo į rankas – styginis, pučiamasis, traukomasis, maigomasis, jis pavarto, apžiūri – jau ir pradeda groti . Dar smarkiau jis trauko armonikos dumples, dar garsiau groja Plv. Nesulaukdamas klebonas pats paėmė varpo virvę ir pradėjo traukyti . Toki motriška varpą tráuko Gd. Įeję į varpenyčią, pamatė aklą arklį šniūrą betráukantį BM229(Ar). [Laidosim sesutę,] kur groja vargonai neminami, kur skamba varpeliai netraukomi LTR(Rm). Kur gieda kunigai neprašomi, kur skamba varpeliai netráukomi (d.) Kp. Sėdi motka po rateliu pakulas traukydama, o mažas sūnelis šalia jos . Susimylėjau aš ant jų ir atidaviau jiems kepurę, kur man Dievas buvo padovanojęs, bet jie tas sau, o tas sau trauko tą kepurę BsPII108-109(Kn). | refl. tr. Š: Taip besitraukydami [vienas iš kito kepurę] susimušė BsPII109(Kn). 2. [Mašinistas] sėdi atsilošęs ir vis tiesiomis kaip pagaliai rankomis trauko kažkokius geležinius kaiščius J.Ap. Tik ir girdis, būdavo, stiklų žvangėjimas bei pukštavimas betraukomų kamščių LzP. Anas knolius iš lentų tráuko LzŽ. Vinis iš sienos tráukyti . Atsibosta per dieną dantis traukyti, nors retkarčiais reikia pailsėti J.Ap. Dantes krenta, tráukau DrskŽ. Diedas tráuko bobos plaukus ir raišioja obuolius Arm. 3. Tráukyti siūlus J. Laužau skietelį, tráukau nyteles aš, mergužėlė, gailiai verkdama DrskD178. Ai, laužė laužė lendrių skietelį, tráukė šilkų nyteles JV587. Vaikai pradėjo šokinėti ir lakstyti aplink eglutę ir už kitas kito traukyti nuo šakų dovanėles J.Balč. Arklys bėga per rugių lauką ir trauko varpas LTR(Pnd). Aukštais kalnais vaikščiosi, žemuogėles rankiosi, serbentėlius traukysi LTR(Lnkv). Negali tu nueit papilniot, kas tráuko kopūstus LKT358(Dv). | Žemė supuola, sugula ir netráuko šaknų rugiam Pns. | prk.: [Heretikai] tinklą rašto š[vento] ir žodžio Dievo stebuklingai rėžo ir tráuko DP292. Kiti … kūną Jo (Kristaus), bažnyčią Jo smarkiai pliekia, tráuko ir plėšo kaip kiti visi atskaluonys DP467. Prakeikti yra visi …, kurie pakajų, vienybę ir sandorą tráuko DP534. Idant to pastatymo mielojo Dievo savo didžiu piktumu nesumaišytų o netraukytų MP65. Prisakymai Dievo, kuriais bedieviai neduostis rišt, trauko tas virves SPI372-373. ^ Ilga žarna ir netraukoma trūksta KrvP(Zr). Mažas arklys drūtas šlejas trauko LTR(Srj). | refl. Ser: Asiūklis tráukos, vis išsitraukia, kaip ir sudurstytas Svn. Traušiai par nariukus tráukos, asių nepatraukysi Krš.refl. nuolat stengtis nutrūkti, nusitraukti: Kūčios[na] suolelį pančioja, kad arkliai nesitraukytų LTR(Ds). 4. tr. mirtinai draskyti, daužyti, galabyti: Tráukyti, plėšyti pabaigtinai I. Anys (vilkai) tep tráuko [avis] – kur anys suės! Grv. Ką mes čia dabosim, kap ją vilkalokas traukis, patys važiuokim, o jau ją paliksim LTR(Pls). | prk.: Ką veikia tie vilkai plėšąjie, kurie kaimenę Viešpaties misernai tráuko DP303. | refl.: Kaip daba su toms mašinoms tráukos, daužos žmonys Kv. 5. iter. traukti 4: Tráukau duoną po pečiumi iš vietos, kad geriau keptum J. Vieną tarpą pasitaikė, kad pradėjo anie tráukyti kits kitam kėdales Pln. Tokis didelis kupartas būdavo, tai kad imdavo tą kupartą tráukyt (ps.) Kdl. Viena [ranka] taisai, o kita tráukai [šepetį šukuodamas linus] Kp. Plaukais nutvėręs jį traukė N. Mogliai buvo: išveria ir tráuko tą rūbą Svn. Stalą su traukomu dangčiu galima vadinti ištraukiamuoju, arba sustumiamuoju, stalu KlK44,41.išiminėti: Ten dažė vilnas – reikėjo sukinėti i vien tráukyti Plt. Žiūriu – su kriūkais gyvulius tráuko iš tvarto Šr. Sumišęs Romas stojasi ir padeda jaunajai iš plaukų traukyti segtukus, laikančius rūtomis išdabintą karūną . Teip jai betraukant [malkas], užčiupo užmušėjaus barzdą DS129(Šmk). Šeimos nariai trauko iš po staltiesės atskirus šieno stiebus ir mieruoja LTR(Tvr). Tokiom knapkėm susiuva, o paskui tuos siūlus tráuko Dg.refl. slankioti, judėti iš vietos: Įsiverži tą pėdą teip, kad ans nejudėtų, ka netráukytumias linai [šukuojant] Kl. 6. J.Jabl, Užp, Slk iter. traukti 18: ^ Miške gimęs, miške augęs, išėjęs ant lauko, kepures tráuko (kryžius) Š. Iš medžio padarytas, ant kelio pastatytas, žmonėm kepures trauko LTR(Vlkv). 7. iter. traukti 20. | refl. impers. LKT142(Kin) niaukstytis: Kartais niaukstos, tráukos – i nėkas neišeita (nelyja) Sg. 8. iter. traukti 26: Nervai tráuko jį Alv. Koją trauklys tráuko, ranka sopa LKKXIII123(Grv). Ir man tráuko kojas traukutis Dbč. Jį pradėjo mėšlungis traukyti . Trauko pirštus plėštalunkis, bus lietaus An. | impers.: Kojas ima tráukytie DrskŽ. Mane visą trauko Ser. Kad velnią in žmogų inleidžia, tai jį ima visaip traukyt, laužyt, tampyt LMD. Tep tráuko akis, tep tráuko – vis nuog nervų Vrn. Apsinuodijęs gyvulys dreba, jam pradeda traukyti galūnes . 9. tr. svoriu, darbu varginti, svarinti: O penkiem ne tep gerai kult: kap nesutaikai, itai rankas tráuko Ml. 10. tr. judinti, krutinti, trūkčioti: Ans pečius tráuko, staipos J. Anoji (jauniausia karalaitė), kur sparnus tráuko (ps.) Žln.refl. judėti, krutėti, nenustygti, kraipytis, maltis, mankytis, rangytis: Tráukos [vaikas ant kelių] – išmesiu oran Pls. Tráukiaus ir tráukiaus per visąnakt nuog šalčio, ažumigt negalėjau Vrnv. Ana, matai, tráukos, tráukos, trauka tus plaukus munie, plėša įsikibusi Trk. ^ Ko traukaisi lyg katė su pūsle? LTR(Vl). Ko čia tráukaisi kaip įsūdytas? Lkš. 11. iter. traukti 33. | refl.: Kogi tad traukais, ko lauki? Kam atidėlioji, kam tęsys paprovyti gyvenimą? P. Tráukos ir tráukos kasmet, o pyliavas nepila Šts. 12. iter. traukti 38. ║ Ronas su brazdais gydys, vočių tráukys ugnį A.Baran. 13. iter. traukti 39: Vaikali, išsišnypšk noselę – tráukai i tráukai! Rdn. Gavo [vaikai] sušilti i sušalti – i tráuko nosę (sloguoja) Krš. Nosę tráukai – jau parsišaldei Krš. | Toks dar snarglį tráuko (vaiko metų), o koks mandrus Krš. 14. refl. bastytis, klajoti aplink (ppr. neturint nuolatinės gyvenamosios vietos): Traukytisi Q572. 15. refl. N prk. vangstytis, šalintis, atsisakinėti, vengti ko. 16. iter. traukti 54: Akmenis tráuko, razmuša tą akmenį, raztęsia Rod. Tráuko akmenis su diminidu (dinamitu) Grv. Net lekioja skeveldros kap tráuko [geležinkelį] Vrn.
×kãdukas tráuko (ką) nerimsta, negali nurimti be ko: Ka nešpikuliuojanti, aną kãdukas tráukąs! Krš.
pečiùs ([su] pečiaĩs) tráuko Kl, Krt, Jrb, Mrj, Plv sakoma reiškiant nuostabą, stebintis: Publikos daugumas šaipėsi, traukė pečiais Pt. Jūs turbūt pečiais traukot, kur mes tiek pinigų suėdėm V.Myk-Put. Kiti pečiais trauko, o vienas jaunas vyrukas, prišokęs prie Varnelio, kursto Žem. Pečiùs tráukau, ka paveizu, kaip daba dirba Yl. Ka papasakoju, visi pečiaĩs tráuko, juokas Pln. Tie vokyčiai ir pečiùs tráuko – kas čia dabar, paukščiukas koks čia? Kl. Kaip aš negaliu taip daryti (vogti), – tik pečiaĩs tráukau Krš. Aš su pečiaĩs tráukau – nežinau, ko noria Smln.
per dantìs tráukyti pašiepti, pajuokti: Tik per daug netráukyk per dantìs, kad pati nebūtum tráukoma Slv. Mane ten visi per dantìs tráukė Alk.
\ traukyti; aptraukyti; atsitraukyti; įtraukyti; ištraukyti; nutraukyti; patraukyti; partraukyti; pertraukyti; pritraukyti; raztraukyti; sutraukyti; užtraukyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • traukyti — tráukyti vksm. Audi̇̀mo stãklės siūlus, gijàs tráuko …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • tampyti — tampyti, tam̃po, tam̃pė KBII176; Š, FrnW, KŽ; M 1. Sut, K, L, Rtr, NdŽ, Mšk iter. tempti 1: Ans tam̃pė skūrą J. Ans aną ten tam̃pė tam̃pė, tam̃pė tam̃pė tą sermėgą – nepasiduoda Als. | Tampytas auksas N. | refl. Š, Sut: Tam̃pos toks popieris, tai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tąsyti — tąsyti, tą̃so, tą̃sė tr. KBII176, K, DŽ, KŽ; R, MŽ, Sut, M, L iter. tęsti. 1. N, Rtr paėmus už ko nors traukyti, tampyti: Arkliai netą̃somi žengia ir žengia NdŽ. Ką tu, šelmi, darai, kam tu katiną už uodegos tąsai?! Kpč. Tą̃so vaikaitis už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • barstva — ×barstvà (vok. Barte) sf. (2) kirvis su plyšeliu vinims traukyti: Pasiimk bar̃stvą – gali tekti vinis traukyti Lkv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukyti — DŽ1; Ser 1. iter. patraukti 3: Ji skalbinius palengva per vandenį patrauko NdŽ. Patraukyk duoną pečiumi, – jau apkepė, geriau keps J. Duona pabūva [krosnyje] pusantros valandos, tai ją, ve, reikia patraukyt PnmŽ. ║ Suspito šaukti bendrininkai,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukymas — sm. (1) K, Rtr, Š, DŽ 1. → traukyti 1: Koks tęnai buvo [parpuolusio ant žemės Jėzaus] tąsymas, traukymas, kumščių mušimas, kad ant Jo kiekvienas norėjo galybes parodyt DP157. 2. → traukyti 5: Pasigirdo stalčiukų traukymas rš. 3. ištrauktas,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apivara — apìvara sf. (1), apyvara (1) 1. An, Jrb, Kč, Lkm žr. apivaras 1: Susirišk apìvarą, vyžą pamesi Lp. Susiverk apìvaras į nagines ir apsiauk Skrd. Apìvaros nutrūko, autai bevaikščiojant iširo Vlkj. Vienas autas baltas, kitas margas, apìvaros… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptraukyti — tr. 1. iter. aptraukti 11: Truputį čianai svogūnuos žolę aptraukiau Dv. Da aš tau barzdą aptraukysiu! Arm. Dovanai tik aptraukė plaukus bobai Arm. 2. apkandžioti, apdraskyti: Su šuniu atgyniau, kad neaptraukyt Grv. Aptrauko [vilkas] ir didelį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsitraukyti — 1. iter. atitraukti 17 (refl.). | prk.: Veizdėkig toliaus, ką čionai dabar Ponas privadžioja ant išsivydimo tavo, idant nieko nebijotumbeis, idant nieko notsitraukytumbei eit o prašyt ir šaukt Dievop, Tėvop savo MP196. 2. iter. atitraukti 18… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braukyti — braukyti, braũko, braũkė iter. braukti. 1. šluostyti; traukyti: Ji voratinklius braũko su šluota nuo lubų Rm. | Braũko armonikėlę per lūpasi čirpina Gs. ║ braukiant skinti, smaukyti: Braũko rugių varpas eidamas Ktk. Braũko šluotų lapus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”